วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

 

อาจารย์ ภัควลัญชญ์ วาสูงเนิน
(Miss Pakkawalan Wasungnoen)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 036266170 ต่อ 224 อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2553 บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี)) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  โครงการฝึกอบรมเกณฑ์การประเมิณผลด้านบัญชีและการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory