วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

 

อาจารย์ จารุวรรณ พิลา
(Miss Jaruwan Pila)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 036266170 ต่อ 224 อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

Develop by : Information System Engineering Research Laboratory