วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ ปิยะพร ธรรมเจริญศักดิ์
(Miss Piyaporn Thamjareonsak)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ กลุ่มงานหลักสูตรทันตสาธารณสุข

โทรศัพท์ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2562 ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory