วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ นันฑิจพร พวงแก้ว
(Miss Nuntitporn Puangkaew)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ กลุ่มงานหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

โทรศัพท์ - อีเมล์ toey_toey_wc@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2561 - (การแพทย์แผนไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2559 - (การแพทย์แผนไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory