วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

 

อาจารย์ จีรนันท์ ชุติมาแสงตระกูล
(Miss Chiranan Chutimasaengtrakun)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุและอาคารสถานที่

โทรศัพท์ - อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค chiranan chutimasangtrakun

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2565 บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory