วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ ฉัตรชัย ขวัญแก้ว
(Mr. Chatchai Kwankaew)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ กลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการ

โทรศัพท์ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2559 รป.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2557 วท.ม. (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2552 วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory