วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ ภัทรวดี ราเหม
(Miss Pattarawadee Raham)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มงานวิชาการ

โทรศัพท์ 075263320 ต่อ 225 อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2554 บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory