วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ ธีรยุทธ ดุลยจิต
(Mr. Teerayut Dulyajit)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

โทรศัพท์ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

Develop by : Information System Engineering Research Laboratory