วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ เสาวลักษณ์ คงสนิท
(Miss Saowalak Kongsanit)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการ

โทรศัพท์ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2561 วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory