วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ สุพัตรา ใจเหมาะ
(Miss Suphatra Jaimoa)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ กลุ่มงานหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

โทรศัพท์ - อีเมล์ ul_tramansan_d@hotmail.com
supattraj@scphtrang.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค สุพัตรา ใจเหมาะ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2559 ส.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2554 พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory