วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ ภัทราภรณ์ เต็งโรจน์นภาพร
(Miss Pattaraporn Tengrothnapaporn)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ กลุ่มงานหลักสูตรทันตสาธารณสุข

โทรศัพท์ - อีเมล์ taper_akiko@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค ภัทราภรณ์ เต็งโรจน์นภาพร

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2560 ส.ม. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2553 - (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory