วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ ลีละชาติ ประเสริฐ
(Miss Leelachat Phasert)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ กลุ่มงานหลักสูตรทันตสาธารณสุข

โทรศัพท์ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2558 ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory