วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ เสาวนีย์ ชิตชลธาร
(Miss Saowanee Chitchonlatan)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โทรศัพท์ 075263320 ต่อ 312 อีเมล์ way_juju@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2556 พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory