วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ ธัญสุดา บุดทะสุ
(Mrs. Tansuda ฺbudtasu)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มงานสวัดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

โทรศัพท์ 072-263320 ต่อ 312 อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2558 พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory