วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ กรวรรณ เก้าเอี้ยน
(Mrs. Korawan Kantangkul)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุ

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 111 อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2550 - (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory