วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ สุพัตรา เส็นฤทธิ์
(Mrs. Suputra Thongmanee)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุ

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 112 อีเมล์ palmmy-8@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2555 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2551 บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory