วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ สาลี อินทร์เจริญ
(Miss Salee Incharoen)

ตำแหน่ง  : หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 225 อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2552 วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2546 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สถาบันราชภัฏยะลา (ตามโครงการรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าสมทบ) ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory