วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ กรกช เพทาย
(Mrs. Korakot Paytai)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ กลุ่มงานหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 222 อีเมล์ mama_fammy@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2543 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory