วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ ณัฐพจี นรเศรษฐ์ตระกูล
(Miss Natphajee Norasettrakoon)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ กลุ่มงานหลักสูตรทันตสาธารณสุข

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 225 อีเมล์ natphajee@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค Fluke_natphajee

ประวัติการศึกษา

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 2561 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2557 ท.บ. (ทันตแพทย์ศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory