วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ บุญญาพร ตันวโรภาส
(Miss ฺboonyaphon Tanwaropas)

ตำแหน่ง  : หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 222 อีเมล์ m_noon@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค Sumonta Tantarattanapong

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2561 ส.ม. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2538 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยคริสเตียน ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2538 - (การพยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  โครงการอบรมระยะสั้น ณ ต่างประเทศ หลักสูตร Clinical Simulation ประเทศสหราชอณาจักร
  • 25 เมษายน พ.ศ. 2559 - 27 เมษายน พ.ศ. 2559  อบรมเป็นผู้ตรวจประเมินรับรององค์กรการศึกษาและฝึกอบรมในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
  • 15 กันยายน พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561  อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory