วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

 

อาจารย์ จิราพร กลางกุลนารถ
(Mrs. Jiraporn Klangkulnart)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุและอาคารสถานที่

โทรศัพท์ 036266170 อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

Develop by : Information System Engineering Research Laboratory