วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

 

อาจารย์ ทศพล บุญธรรม
(Mr. Tossapon Boontum)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ 036266170 ต่อ 105 อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค ทศพล บุญธรรม

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2551 บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory