วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

 

อาจารย์ สุรีรัตน์ อุดเจริญ
(Miss Sureerat Augjaroen)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 036266170 ต่อ 102 อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2545 ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ (แขนงบัญชี)) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 14 มีนาคม พ.ศ. 2561  ร่วมฟังบรรยายเรื่องการใช้เครื่อง EDC และระบบ KTB Corporate Onling
  • 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2561
  • 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ประชุมการปฏิบัติงสนในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2562  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561" สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  โครงการฝึกอบรมเกณฑ์การประเมิณผลด้านบัญชีและการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
  • 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานฝ่านระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานในจังหวัดสระบุรี
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory