วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

 

อาจารย์ บุญเรือน หงษ์อมร
(Mr. Bunreun Hongamon)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุและอาคารสถานที่

โทรศัพท์ 036266170 อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

Develop by : Information System Engineering Research Laboratory