วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

 

อาจารย์ อนันท์ แจ่มจำรัส
(Mr. Anuan Jamjumras)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุและอาคารสถานที่

โทรศัพท์ 036266170 อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

Develop by : Information System Engineering Research Laboratory