วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

 

อาจารย์ อนงค์ ดวงสุดาวรรณ
(Miss Anong Duangsudawan)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ 036266170 ต่อ 101 อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค Nong Mon Mon

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2554 ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2560
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory