วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ สุวิทย์ ฝันนิมิตร
(Mr. Suwit Funnimit)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

โทรศัพท์ 075-263325 ต่อ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2545 วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) สถาบันราชภัฏภูเก็ต ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory