วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ ไพทูรย์ อัมรัตน์
(Mr. Phaitoon Ammarat)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 113 อีเมล์ Phaitoon47@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค Plaboo tong

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2549 บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  เข้าค่ายภาคสนาม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory