วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ มลจิรา อ่อนมิ่ง
(Mrs. Monjira Onming)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานธุรการ/สารบรรณ

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 100 อีเมล์ monjira2517@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค Monjira On Ming

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2557 ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory