วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ พรเพ็ญ เซ้าซี้
(Miss Pornpen Soundsea)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 124 อีเมล์ z2_zee@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2549 บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2545 บธ.บ. (ทรัพยากรบุคคล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  เข้าค่ายภาคสนาม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory