วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ กาญดา ทองหนัน
(Miss Kanda Thongnan)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 121 อีเมล์ yarinda_ha_ha@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2550 บธ.บ. (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  เข้าค่ายภาคสนาม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory