วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ ปิยะพร ฝันนิมิตร
(Miss Piyaporn Funnimit)

ตำแหน่ง  : หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 226 อีเมล์ pyp2266@yahoo.co.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2546 บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory