วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ จันทร์เพ็ญ เพ็ชรสุกแสง
(Miss Janpen Phetsuksang)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 112 อีเมล์ Junpen9846@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค sura

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2551 - (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory