วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ ธนกิต เองชวน
(Mr. Tanakit Angchuen)

ตำแหน่ง  : หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 411 อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค kit son

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2546 วศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory