วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ เดือนแรม ด้วงดำ
(Mrs. Duenram Doungdam)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 112 อีเมล์ duenram@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค Nu oil trang

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2542 - (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory