วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ อรธิดา สีนองช่อ
(Mrs. Ontida Srinongchor)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 075291564 ต่อ 112 อีเมล์ ontida_wan@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค อรธิดา วังช่วย

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2557 บช.บ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory