วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

 

ดร. ปัฐยาวัชร ปรากฎผล
(Padthayawad Pragodpol, Ph.D.)

ตำแหน่ง  : รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

โทรศัพท์ 036266170 ต่อ 121 อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2554 พย.ด. (การพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2539 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2535 ป.พย. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 มีนาคม พ.ศ. 2559 - 8 เมษายน พ.ศ. 2559  อบรมหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาพยาบาลในคลินิกสำหรับอาจารย์และอาจารย์พี่เลี้ยงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรที่ 4 Specialist Update in Emergency Nursing
  • 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 31 ประจำปีงบประมาณ 2560
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory