วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

 

อาจารย์ จำรัส สาระขวัญ
(Mrs. Jamras Sarakwan)

ตำแหน่ง  : รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

โทรศัพท์ 036266170 ต่อ 105 อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2536 วท.ม. (การพยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2530 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (การพยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558  อบรมหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาพยาบาลในคลินิกสำหรับอาจารย์และอาจารย์พี่เลี้ยงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรที่ 1 Executive Nursing Management Course
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory