วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

 

อาจารย์ กนกพร เทียนคำศรี
(Mrs. Kanokporn Thiankumsri)

ตำแหน่ง  : รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

โทรศัพท์ 036-266170 อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2537 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่ด้านอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2529 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2559  อบรมหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาพยาบาลในคลินิกสำหรับอาจารย์และอาจารย์พี่เลี้ยงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรที่ 2 Training-of-Trainers Course in Nursing pedagogy
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory