วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

 

อาจารย์ บำรุง บัวสุนทร
(Mrs. ฺbumrung Buasunthorn)

ตำแหน่ง  : หัวหน้างาน สำนักผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ 036266170 อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค ฺBigrung lukmoo

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2552 บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2543 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป (การบัญชี)) สถาบันราชภัฎเทพสตรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 14 มีนาคม พ.ศ. 2561  ร่วมฟังบรรยายเรื่องการใช้เครื่อง EDC และระบบ KTB Corporate Onling
  • 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2562  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561" สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory