วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

 

อาจารย์ สมใจ สิงห์ป้อม
(Mrs. Somjai Singhapom)

ตำแหน่ง  : หัวหน้างาน งานพัสดุและอาคารสถานที่

โทรศัพท์ 036266170 ต่อ 101 อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค jai jing jing

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2537 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory